Колективний договір

 

Колективний договір

між адміністрацією та  профспілковим комітетом

___________________ загальноосвітньої школи _____ ступенів 

на 20172020 роки

 

  1. Загальні положення

1.1.Колективний договір на 2017–2020 роки (далі – Договір) між адміністрацією школи – представником власника та профспілковим комітетом Копайгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ3 ступенів – повноважним представником трудового колективу (далі – Сторони) укладено відповідно до Закону України Про колективні договори і угоди”, Генеральної, галузевої, регіональної, обласної, районної  угод, законів про освіту, інших законодавчих актів України.

1.2.На підставі Договору, який є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин у школі та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників та власника.

1.3.Договір визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їхнє співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи навчального  закладу, реалізацію на його основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, забезпечення їх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві.

1.4.Положення Договору діють безпосередньо та поширюються на працівників закладу та осіб, які перебувають у сфері дії сторін Договору, і є обов’язковими для виконання.

1.5.Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені цим колективним договором, не можуть бути нижчими від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною, галузевою, регіональною, обласною та районною угодами. Колективним договором для працівників можуть встановлюватися на підставі ст. 9-1 КЗпП України додаткові порівняно з районною Угодою трудові та соціальні гарантії в межах передбачених кошторисами видатків або за рахунок власних коштів закладу освіти.

1.6.Договір може бути розірваний або змінений тільки за взаємною домовленістю Сторін. Зміни й доповнення вносяться  за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін.

1.7.Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної, галузевої, регіональної, обласної, районної угод, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії Договору – тільки після переговорів Сторін у такому порядку:

- одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані письмові пропозиції щодо зміни до Договору;

 - у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;

 - після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформлюється відповідний протокол

              1.8. Адміністрація та профспілковий комітет навчального закладу  у п’ятиденний термін з дня підписання Договору (змін) подають його на повідомну реєстрацію та у двотижневий  термін з дня реєстрації забезпечують доведення змісту Договору (змін) до працівників закладу.

 

2.        Термін дії  Договору

 

2.1.                       Договір укладений на 2017–2020 роки, набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нового або перегляду цього Договору.

2.2.   Жодна із сторін, що уклали Договір, не може впродовж встановленого терміну його дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

2.3.   Сторони визнають, що умови колективного договору, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством та районною Угодою, є недійсними.

2.4.  Сторони забезпечують впродовж дії Договору моніторинг чинного законодавства України з визначених Договором питань, сприяють реалізації законодавчих норм щодо прав та гарантій працівників, ініціюють їх захист.

2.5.   Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників щодо стану виконання норм, положень і зобов’язань Договору, дотримуючись періодичності оприлюднення відповідної інформації не рідше одного разу на півріччя.

 

3.        Створення умов для забезпечення стабільного розвитку школи

 

3.1.        Адміністрація школи:

3.1.1. Створюватиме необхідні організаційні, матеріально-фінансові умови для реалізації пріоритетних напрямів розвитку закладу.

3.1.2. Спрямовуватиме свою діяльність на створення умов для безумовної реалізації прав громадян на освіту відповідно до Положення про загальноосвітній заклад.

3.1.3. В межах повноважень вживатиме заходів щодо  виконання норм законів у галузі освіти, що стосуються соціально-економічних гарантій, прав та інтересів працівників.

3.1.4. Організує систематичну роботу для забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

3.2.        Сторони Договору, керуючись принципами соціального партнерства, усвідомлюючи відповідальність за функціонування і розвиток навчального закладу, необхідність покращення становища працівників, домовились:

3.2.1. Сприяти підвищенню якості освіти, результативності діяльності закладу, конкурентоспроможності працівників на ринку праці.

3.2.2. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи школи.

3.2.3. Брати участь в організації, підготовці та проведенні заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників освіти.

3.2.4. Вносити пропозиції для недопущення прийняття законодавчих актів, які загрожують звуженням прав і свобод громадян в галузі освіти, зокрема тих, що стосуються:

- зміни нормативів щодо наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп дошкільних і позашкільних навчальних закладів, передбачених положеннями ст.14 Закону України “Про загальну середню освіту”, ст. 14 Закону України “Про дошкільну освіту” та ст.18 Закону України “Про позашкільну освіту”, а також норм щодо кількості учнів у групах при поділі класів для вивчення окремих предметів;

- збільшення розмірів обсягу педагогічного навантаження порівняно з передбаченим ст. 25 Закону України “Про загальну середню освіту” та ст. 22 Закону України “Про позашкільну освіту”;

- зменшення кількості годин в навчальному плані закладу;

- скорочення чисельності педагогічних працівників;

- зміни умов нормування праці педагогічних працівників, зокрема включення обсягу педагогічної роботи, пов’язаної із зовнішнім незалежним оцінюванням, до педагогічного навантаження педагогічних працівників;

- недопущення зменшення розмірів  ставок заробітної плати (посадових окладів педагогічних працівників, передбачених ст. 57 Закону України «Про освіту»)

3.2.5. Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат.

3.2.6. Забезпечити 100-відсоткове охоплення дітей п’ятирічного віку різними формами дошкільної освіти, відновлювати та розширювати мережу бюджетних груп продовженого дня, факультетів та гуртків в загальноосвітньому навчальному закладі.

3.2.7. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення – прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

3.3.        Профком  зобов’язується:

3.4.1.     Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в навчальному закладі.

3.4.2.     Утримуватися від організації страйків з питань, включених до Договору, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.

 

4.                Зайнятість

 

4.1.           Адміністрація школи зобов’язується:

4.1.1.     Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до законів України ”Про зайнятість населення”, ”Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, інших законодавчих актів в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

4.1.2.     Сприяти працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням.

4.1.3.     Спільно з відповідними органами державної служби зайнятості населення брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників закладу при їх вивільненні.

4.1.4.     Забезпечити аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів та розглядати це питання разом з радою районної організації Профспілки працівників освіти і науки одночасно з підсумками виконання Угоди.

4.1.5.     Не допускати в школі масових вивільнень працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 відсотки чисельності працівників упродовж календарного року). Сприяти відміні органами місцевого самоврядування, державної виконавчої влади незаконно прийнятих ними рішень, які стосуються ліквідації, реорганізації закладу освіти, скорочення чисельності або штату працівників.

4.1.6.     Заохочувати педагогічних працівників за участь у наданні платних освітніх послуг населенню за рахунок позабюджетних коштів згідно з Положенням про преміювання.

4.2.           Сторони домовились:

4.2.1.     Проводити спільні консультації з відділом освіти Барської районної державної адміністрації та радою Барської районної організації Профспілки працівників освіти і науки з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотків чисельності працівників.

4.2.2.     Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладу, що призводить до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

4.2.3.     Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця в закладі освіти, педагогічні посади в закладі освіти працівників, які не мають повної ставки заробітної плати за посадою або ставки навчальних годин за наявності відповідної фахової освіти в школі  та в інших освітніх закладах району.

При умові забезпечення штатних працівників школи роботою на ставку заробітної плати, надати перевагу в працевлаштуванні випускникам вищих навчальних закладів, а також незайнятому населенню.

4.2.4.     Розробити заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих місць.

4.2.5.     З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між працівниками однойменних спеціальностей, які мають неповне тижневе навантаження;

- залучати до викладацької, виховної роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладу освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

- передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

4.2.8. На вакантні ставки педагога-організатора, практичного психолога, соціального педагога, вчителя, вихователя в школі призначати в першу чергу педпрацівників закладу освіти, що мають неповне тижневе навантаження або неповну ставку, за їх письмовою заявою при наявності відповідної фахової освіти.

Профком  зобов’язується:

4.2.9. Використовувати тримісячний термін для ведення переговорів з власниками та уповноваженими ними органами, обміну інформацією, проводити іншу роботу, спрямовану на відкриття нових робочих місць, зниження рівня вивільнення працівників.

4.2.10. Не давати згоду адміністрації на вивільнення з роботи працівників без проведення попередніх переговорів щодо їх працевлаштування.

4.2.11. Сприяти організації в колективі навчання працівників з питань чинного законодавства про зайнятість.

4.2.12. В разі проведення ліквідації чи реорганізації школи, контролювати порядок скорочення штатів, забезпечення працевлаштування при цьому вивільнених працівників на новостворені робочі місця, на вакантні ставки відповідно до чинного законодавства,  угод, колективного договору.

 

5.                Регулювання виробничих, трудових відносин.

Режим праці та відпочинку

 

5.1.         Адміністрація школи зобов’язується:

5.1.1. Реалізовувати право на:

-  самоврядування, яке передбачає самостійне вирішення питань навчально-виховної, методичної і фінансової діяльності;

-  визначення змісту варіативної частини навчального плану, що надається навчальному закладу понад визначений державою обсяг у відповідності до державних стандартів освіти.

5.1.2.Забезпечувати розробку та затвердження:

- типового штатного розпису закладу відповідно до типових;

- посадових обов’язків педагогічних, інших працівників освіти; як необхідної умови забезпечення об’єктивної атестації працівників та встановлення відповідних умов оплати праці;

- правил внутрішнього трудового розпорядку. 

5.1.3.Забезпечити контроль за дотриманням:

- встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників школи;

- нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання;

- застосуванням надурочних робіт, допускаючи їх лише у випадках та з дотриманням порядку, передбачених чинним законодавством;

- наданням працівникам щорічних, додаткових та соціальних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством та на умовах, передбачених колективним договором.

5.1.4.             Забезпечити встановлення педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства.

5.1.5. Вживати заходів щодо недопущення приватизації, передачі за борги або використання не за призначенням навчального закладу.

5.1.6. Вводити в штати необхідну кількість сторожів з метою покращення збереження майна та приведення робочого часу до вимог КЗпП України, медичних працівників відповідно діючих нормативів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

5.1.7. Забезпечувати фінансування безкоштовних медичних оглядів працівників та витрат, пов’язаних з відрядженням педпрацівників на курси підвищення кваліфікації.

5.1.8. Забезпечити потребу в підвищенні кваліфікації педагогічних працівників протягом навчального року на засадах вільного вибору змісту, програм, форм навчання.

 

5.2.         Сторони домовилися, що:

5.2.1. Періоди, впродовж яких у навчальному закладі не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педа­гогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.2.2. Залучення учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період, здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

5.2.3. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчому таборі з денним перебуванням дітей, що діє в канікулярний період на базі школи, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.

5.2.4. Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.

5.2.5. Прийняття на роботу педагогічних та інших працівників може здійснюватися за контрактом у відповідності до чинного законодавства. Спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівників, враховуючи їх індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність, забезпечувати додаткові, порівняно з чинним законодавством, пільги, гарантії та компенсації для працівників, з якими укладено контракт.

5.2.6. Звільнення педагогічних  працівників з ініціативи адміністрації, у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією  навчального закладу, скороченням штатів здійснюється тільки після закінчення навчального року з дотриманням порядку та надання гарантій, передбачених чинним законодавством. Ліквідацію, реорганізацію закладу освіти, як правило, проводити по закінченню навчального року.

5.3.        Адміністрація школи зобов’язується:

5.3.1. Створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу.

5.3.2. При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих “вікон”).

5.3.3. При прийнятті педагогічних працівників на роботу враховувати думку працівників однойменних спеціальностей, якщо вони не матимуть повної ставки заробітної плати.

5.3.4. При призначенні в заклад освіти на роботу знайомити працівників письмово з посадовими обов’язками та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.3.5. Здійснювати звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року.

5.3.6. Не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних  навчальних закладів комунальної форми власності.

5.3.7. Обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку з ініціативи власника (крім наукових та науково-педагогічних працівників).

5.3.8. Спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Вважати обов’язковим надання додаткових порівняно з чинним законодавством пільг, гарантій та компенсацій для працівників, з якими укладено контракт. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 Кодексу законів про працю України, вважати такими, що укладені на невизначений строк.

5.3.9. Забезпечити укомплектування школи кадрами, в тому числі посадою медичної сестри відповідно до Типових штатних нормативів навчального закладу.

5.3.10. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення працівників про введення нових і зміну чинних умов праці, зокрема педагогічних працівників щодо обсягу навчального (педагогічного) навантаження на наступний навчальний рік, не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.

5.3.11. Затверджувати кошторис, план використання бюджетних коштів, штатний розпис, графік відпусток, навчальне навантаження педагогічних працівників навчальних закладів разом з профкомом школи.

5.3.12. Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам школи, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.

5.3.13. Забезпечити  дотримання чинного законодавства щодо надання в повному обсязі  гарантій і компенсацій працівникам заклад освіти, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від виробництва.

5.3.14. Забезпечити матеріальне заохочення  педагогічних працівників, учні яких стали переможцями обласних, учасниками всеукраїнських та міжнародних учнівських і студентських олімпіад, конкурсів, турнірів.

5.3.15. Визначати черговість надання відпусток згідно із графіком, що враховує інтереси навчального закладу і працівників, які затверджуються роботодавцем за погодженням із профспілковим комітетом у відповідності з додатком №5 на початку календарного року і доводяться до відома всіх працівників.

5.3.16. Відповідно до ст.19 Закону України “Про відпустки” надавати працівникам соціальні відпустки.

5.3.17. Забезпечити  надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно зі списком посад, робіт та професій, визначених колективним договором на підставі  Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем, системи Міністерства освіти і науки України  (Додаток №3). 

5.3.18. Забезпечити встановлення працівникам закладу конкретної тривалості додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці залежно від результатів атестації робочих місць відповідно до колективного договору згідно з Додатком №4.

5.3.19. Надавати працівникам невикористані частини відпустки в інші канікулярні періоди.

У разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічну основну відпустку або її частину надавати протягом навчального року.

5.3.20. Встановлювати та надавати інші види оплачуваних відпусток (у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, для догляду за хворим членом сім’ї, батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих у іншій місцевості, батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, донорам  тощо), в тому числі голові профкому, який працює на громадських засадах, на умовах колективного договору.

5.3.21. Розширювати переліки категорій працівників, яким за бажанням може надаватись щорічна відпустка повної тривалості до закінчення 6-місячного терміну безперервної роботи в даній школі на умовах колективного або трудового договору. Оплату відпусток здійснювати в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.

5.3.22. Як виняток, надавати відпустки без збереження заробітної плати працівникам для закінчення лікування від тяжких захворювань та для завершення санаторно-курортного лікування працівника чи члена сім’ї тривалістю, встановленою у медичному висновку та на підставі заключення комісії з соціального страхування школи або відділу освіти.

5.3.23. Погоджувати з профкомом:

-  кошторис, штатний розпис, графік відпусток, навчальне навантаження педагогічних працівників;

- запровадження змін, перегляд умов праці;

- час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву;

 - посадові інструкції працівників, в т.ч. з охорони праці.

5.3.24.Організовувати для вчителів, короткотермінові курси, семінари, конференції з питань законодавства про освіту, трудового законодавства.

5.3.25.Не направляти на курси підвищення кваліфікації педпрацівників в період хвороби та перебування в основних, соціальних відпустках.

5.3.26. Атестаційній комісії школи не приймати рішення про присвоєння педпрацівникам кваліфікаційної категорії, педагогічного звання без попереднього (не рідше одного разу на п’ять років) проходження курсів підвищення кваліфікації.

5.3.27. Вжити додаткових заходів для забезпечення освітнього закладу педагогічними кадрами.

5.3.28. Не допускати призначення на посаду сторожа навчального закладу жінок у зв’язку із забороною застосування їх праці у нічний час.

5.3.29. При призначенні керівника освітнього закладу враховувати можливості забезпечення його навчальними годинами з урахуванням думки спеціалістів, які не забезпечені повною ставкою заробітної плати.

5.3.30. Не застосовувати заходи адміністративного впливу та тиску на педагогів у випадку відстоювання ними своїх законних прав та інтересів.

5.3.31. Надавати необхідну оргтехніку педагогічним працівникам, які атестуються на звання “Учитель –методист”, “Вихователь-методист”, “Старший вчитель”  для підготовки ними  навчально-методичних розробок при умові, що навчальні заклади, де вони працюють, потрібної оргтехніки не мають.

5.3.32. Вживати заходів для комплектації кабінетів засобами навчання та шкільним обладнанням у відповідності до типового переліку навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів.

5.3.33. Створити комісію з трудових спорів. (у колективах, в яких нараховується 15 і більше працівників.)

5.3.34. У разі потреби надавати районній організації Профспілки оперативну інформацію щодо стану фінансування навчального закладу та стану виплати заробітної плати, інших обов’язкових платежів.

5.3.35. Систематично вносити зміни у правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу у випадку внесення змін до чинного законодавства.

5.3.36. Забезпечувати педагогічних працівників фаховими виданнями.

 

5.4.        Профком  зобов’язується:

 

5.4.1. З метою забезпечення належного рівня правової підготовки Сторін колективних договорів, здійснення ефективного контролю за дотриманням законодавства про працю організувати навчання для представників власників і профспілкових органів.

5.4.2. Надавати юридичну та методичну допомогу керівникам органів управління та закладів освіти, головам районних(міських), первинних профспілкових організацій установ і закладів освіти у вирішенні питань виробничого характеру.

5.4.3. Забезпечувати первинні профспілкові організації нормативними документами з питань законодавства про працю, застосування його норм в практичній роботі .

5.4.4. Усіма можливими законними засобами захищати керівника установи, в разі незаконного застосування до заходів адміністративно-дисциплінарного впливу внаслідок відстоювання ними інтересів трудящих та трудового колективу.

5.4.5.Представляти і захищати трудові та соціально-економічні права й інтереси членів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцем.

5.4.6. Інформувати керівника установи, органи державної виконавчої влади  про факти порушення законодавства про працю, усунення яких потребує їхнього втручання.

5.4.7. Контролювати порядок організації проходження педпрацівниками школи курсового підвищення кваліфікації.

5.4.8. Організувати громадський контроль за додержанням законодавства про працю в школі.

5.4.9. Забезпечити співпрацю з адміністрацією школи з метою попередження порушень норм законодавства.

5.4.10. У випадках грубого порушення трудового законодавства керівництвом школи та при недосягненні згоди щодо усунення цих порушень між сторонами колективного договору інформувати письмово органи прокуратури для вживання заходів щодо усунення цих порушень, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення.

5.4 11. Здійснювати громадський контроль за дотриманням у школі законодавства про працю та зобов’язань за колективним договором, взаємодіючи з цих питань з інспекцією праці Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю у Вінницькій області та відділенням Національної служби посередництва  і примирення у Вінницькій області.

 

6.                Нормування і оплата праці.

 

6.1. Адміністрація зобов’язується:

 6.1.1. В межах повноважень сприяти дотриманню в школі законодавства про оплату праці.

6.1.2. Забезпечити в межах повноважень реалізацію положень Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №926  “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, зокрема положень, що стосуються  поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних працівників та приведення цих розмірів у відповідність до вимог ст.57 Закону України «Про освіту».

6.1.3. Здійснювати оперативний контроль за своєчасною виплатою заробітної  плати  працівникам школи у терміни, визначені колективним договором.

6. 1.4. Сприяти усуненню причин порушення термінів виплати заробітної плати та інших соціально захищених платежів.

Припиняти контракти, безстрокові договори з керівниками закладів освіти у разі порушення ними законодавства щодо виплати заробітної плати.

6.1.5. Сприяти забезпеченню  виплати працівникам освіти підвищеної оплати праці згідно законів України, постанов  Кабінету Міністрів України  за роботу в понадурочний час, у святкові та вихідні дні у подвійному розмірі або наданню інших днів відпочинку.

6.1.6. Сприяти включенню до складу комісії з формування районного бюджету освітньої галузі представника профспілкового органу.

6.1.7. Рекомендувати розпорядникам коштів вживати заходів для своєчасної виплати в повному обсязі працівникам заробітної плати, відпускних, оздоровчих, винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків, інших коштів фонду оплати праці, витрат на службові відрядження, в т.ч. в дитячих дошкільних навчальних закладах, що фінансуються міською, селищною, сільськими радами. 

Розмір коштів, які виділяються для виплати винагороди за сумлінну працю, не може бути менше 50% посадового окладу, ставки заробітної плати працівника.

6.1.8. Здійснювати виплату педагогічним працівникам винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень. Тим педагогічним працівникам, які відпрацювали неповний навчальний рік, виплачувати винагороду пропорційно відпрацьованому часу: працівникам, які звільняються серед або в кінці навчального року на підставі п.п. 1,2 ст. 36, ст.38, ст.39, п.1,2 ст.40 КЗпП України, виплачувати винагороду до посадового окладу (ставки заробітної плати) при звільненні з роботи на підставі Положення, яке діють в школі та є додатком до колективного договору.                        

6.1.9. Сприяти забезпеченню своєчасного проведення індексації грошових доходів працівників у зв’язку із змінами цін на споживчі товари і послуги відповідно до чинного законодавства.

6.1.10. Оперативно інформувати профком про наявність інформаційних матеріалів Міністерства освіти і науки України, контрольно-ревізійних органів та інших державних органів щодо змін в оплаті праці працівників освіти.

         6.1.11. Не приймати в односторонньому порядку рішень щодо зміни узгоджених та встановлення нових умов оплати праці.

6.1.12. При кожній виплаті заробітної плати на вимогу працівників  повідомляти про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави відрахувань, суму заробітної плати, що належить до виплати.

 

6.2.  Адміністрація зобов’язується:

6.2.1.      Сприяти забезпеченню реалізації профспілковим комітетом відповідно до чинного законодавства своїх функцій щодо контролю за виконанням колективного договору в частині своєчасної і повної виплати заробітної плати та інших коштів соціально захищених статей.

6.2.2.      Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати як грубе порушення законодавства про працю та цього договору і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства.

6.2.3.      Забезпечувати  своєчасну виплату заробітної плати працівникам закладу за період відпусток, поточної заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, у терміни визначені колективним договором.

6.2.4.      Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в робочі дні у строки, встановлені колективними договорами з дотриманням положень ст. 24 Закону України “Про оплату праці”. Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначати в колективних договорах за погодженням з профкомами, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

6.2.5.      У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні.

6.2.6.      Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

6.2.7.      При встановленні вчителям навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступництва, викладання предметів у класах.

6.2.8.      Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки до виходу з таких відпусток. На період їх відпусток години навчального навантаження тимчасово передавати іншим вчителям. Після закінчення відпусток забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року.

6.2.9.      Вживати заходів для забезпечення учителів викладацькою роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи із врахуванням фаху.

6.2.10. Дотримуватись вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601, при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами:

- не обмежувати типи та кількість навчальних кабінетів школи, за завідування якими встановлюється додаткова оплата;

- встановлювати доплати за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами.

6.2.11. Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам школи, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків по завідуванню відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників.

6.2.12. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективного договору використовуючи  на цю мету фонд економії заробітної плати за відповідними посадами.

6.2.13. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

6.2.14. Забезпечити оплату праці відповідно до ст. 106 КЗпП України як за надурочну роботу в подвійному розмірі:

- працівникам дошкільних навчальних закладів за роботу понад встановлену норму з причини невиходу на роботу змінника або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи;

- працівникам дитячих оздоровчих таборів, які виконують з ініціативи роботодавця роботу за межами робочого часу, встановленого графіками роботи.

6.2.15. Здійснювати оплату праці за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні у подвійному розмірі.

6.2.16. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективного договору з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі.

6.2.17. Забезпечувати компенсацію втрати частини заробітної плати через порушення термінів її виплати згідно з чинним законодавством.

6.2.18. Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників, відповідно до чинного законодавства у зв’язку із зростанням цін і тарифів на споживчі товари та послуги.

6.2.19. Передбачити в кошторисі видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірі не менше 2  відсотків планового фонду заробітної плати.

6.2.20. Забезпечити матеріальне стимулювання працівників, нагороджених знаком «Відмінник освіти України», а також переможців конкурсів «Учитель року», «Класний керівник».

6.2.21. Забезпечувати оплату праці працівників школи за заміну будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників.

6.2.20. Забезпечити  працівників освіти ставкою заробітної плати на рівні, не нижчому мінімальної, встановленої в державі. Про зміну умов оплати праці в бік зменшення з об’єктивних причин попереджати письмово працівників не пізніше, ніж за 2 місяці відповідно до ст.ст. 32,103 КЗпП України.

6.2.21. Здійснювати упереджуючу оплату відряджень працівникам, які направляються на курси підвищення кваліфікації, змагання, олімпіади тощо.

6.2.22. Здійснювати підвищену оплату праці працівникам, зайнятим на важких роботах та на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці за переліком, визначеним діючими нормативними документами з оплати праці та згідно з Додатком №2 до Угоди.

6.2.23.  Доводити до працівників діючі і нові посадові оклади, ставки заробітної плати, доплати, надбавки і підвищення відповідно до діючого законодавства.

6.2.24. Оплачувати час простою не з вини працівника в розмірі не менше тарифної ставки (посадового окладу) згідно п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

6.2.25.  Встановлювати доплати за складність і напруженість в роботі до 50 відсотків посадового окладу керівникові та заступникам керівника закладу освіти.

6.2.26. Забезпечити обов’язкове надання відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі не менше 50% посадового окладу (ставки заробітної плати)  до Дня працівників освіти і при звільненні з роботи та щорічної матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток, щомісячної виплати надбавок за вислугу років.

 

6.3.            Профком  зобов’язується: :

6.3.1. Здійснювати оперативний контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, інших виплат, аналізувати причини порушень і вживати заходів щодо їх усунення.

6.3.2. Вносити пропозиції органам управління освіти щодо застосування заходів дисциплінарного впливу до керівника навчальних закладів, якщо з його вини допущена заборгованість із заробітної плати, інших виплат, домагатись отримання результатів їх розгляду.

6.3.3.      У разі невиплати заробітної плати та інших платежів з фонду оплати праці терміном понад 1 місяць вживати дієвих заходів до усунення порушень законодавства про оплату праці. Сприяти наданню профкому інформації про наявність коштів на відповідних рахунках на підставі ст. 45 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” у відділі освіти, органах виконавчої влади та самоврядування.

6.3.4.      Постійно координувати зусилля профорганів щодо здійснення контролю за проведенням індексації грошових доходів працівників, та компенсації заробітної плати у разі її затримання більше, ніж на один місяць.

6.3.5.                Інформувати органи Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю стосовно фактів порушень термінів виплати заробітної плати та відповідних зобов’язань за колективним договором.

 

7.               Охорона праці та здоров’я

 

7.1. Відділ освіти Барської районної державної адміністрації зобов’язується:

           7.1.1. Домогтися повного виконання керівниками закладів освіти вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно  до Закону України “Про охорону праці”, наказу Міністерства освіти і науки України №563 від 01.08.2001 р., відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я,  пов’язаного із виконанням трудових обов’язків.

7.1.2. Забезпечити виконання Комплексної програми запобігання дорожньо-транспортного, побутового і дитячого травматизму невиробничого характеру.

          7.1.3. Забезпечити розробку і виконання органами, установами і закладами освіти комплексу заходів з охорони праці та правил безпеки.

         7.1.4. Забезпечити заклади освіти та науки нормативно-правовими актами з охорони праці.

7.1.5. Проводити один раз на три роки навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, радіаційна безпека тощо) посадових осіб, спеціалістів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, працівників галузі відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

7.1.6. На підставі вимог галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки розробити Комплексний план поліпшення стану безпеки, гігієни праці, виробничого середовища та профілактики виробничого травматизму в навчальних закладах, установах, на підприємствах Міністерства освіти і науки України на 2014-2015 роки та забезпечити контроль за його виконанням.

         7.1.7. Домагатися введення в штат відділу освіти райдержадміністрації посади спеціаліста служби охорони праці та в усіх навчальних закладах і установах освіти відповідно до вимог ст.15 Закону України “Про охорону праці” та Типового положення про службу охорони праці.

         7.1.8.  Щорічно вносити на обговорення розширеного засідання колегії, наради за участю представників ради Профспілки питання створення належних умов і безпеки праці, вжиття заходів для зменшення виробничого травматизму і професійної захворюваності.

7.1.9. Сприяти проведенню органами відділу освіти, установами і закладами освіти планових медичних профілактичних оглядів працівників за рахунок коштів, передбачених бюджетом на утримання закладів охорони здоров”я, не допускаючи їх оплати працівниками освіти за власні кошти відповідно Порядку проведення обов”язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №559 від 23.05.2001 р.

7.1.10. Проводити навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна, радіаційна безпека тощо) посадових осіб, спеціалістів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників галузі.

7.1.11.  Забезпечити контроль за станом пожежної безпеки в закладах освіти, у разі потреби вносити відповідні пропозиції до Кабінету Міністрів України.

 

7.2.         Сторони домовились:

7.2.1. Сприяти виконанню загальнодержавної, галузевої та регіональних  програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання  нещасним випадкам  та професійним захворюванням.

7.2.2. Забезпечити контроль:

-  за виконанням заходів щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;

         - за реалізацією заходів з охорони праці в школі, за безпечною експлуатацією будівель і споруд, якістю проведення технічної інвентаризації, планового попереджувального ремонту.

 

7.3. Сторони домовилися:

 

7.3.1. Забезпечити фінансування атестації робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до чинного законодавства та розробити за її результатами заходи щодо покращення умов праці, включивши їх в колективний договір.

7.3.2. Забезпечувати:

- працюючих в шкідливих умовах відповідними пільгами і компенсаціями (лікувально-профілактичне харчування, молоко тощо);

- видачу спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та  знешкоджувальних засобів;

- здійснення доплат працівникам за роботу у шкідливих і важких умовах праці (додаток № 2);

- надання щорічних додаткових відпусток за роботу у шкідливих і важких умовах праці (додаток № 4);

- надання щорічних додаткових відпусток за особливий характер праці (додаток № 3).

7.3.3. Передбачати в кошторисі навчального закладу необхідні видатки для фінансування профілактичних заходів з охорони праці відповідно до ст.19 Закону України “Про охорону праці” в обсязі не менше 0,2 відсотки від фонду оплати праці, в тому числі для проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442.

7.3.4. Здійснювати за рахунок закладу заміну спецодягу та спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту в разі їх дострокового зносу не з вини працівника.

7.3.5. Брати участь у Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.04.2004 року.

7.3.6. Передбачати в штатному розписі навчального закладу з кількістю працюючих 50 і більше осіб посаду спеціаліста служби охорони праці відповідно до норм ст. 15 Закону України “Про охорону праці” та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2010 року.

7.3.7. Розробити і забезпечити виконання заходів щодо подальшої безпечної експлуатації виробничих будівель і споруд, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, інших засобів виробництва, які не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці.

7.3.8. Вивести із експлуатації аварійні приміщення будівель.

7.3.9.           Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

7.3.10.      Забезпечити перевірку відповідними органами технічного стану будівель і споруд школи з метою запобігання аварій на них, за необхідності організувати проведення капітального ремонту або будівництво нових приміщень.

7.3.13. Здійснювати аналіз умов праці, нещасних випадків, що сталися на виробництві за основними факторами та причинами, і доводити відповідні дані до відділу освіти, обласної організації Профспілки працівників освіти і науки, відповідно до вимог чинного законодавства.

7.3.14.      Проводити перевірки опору ізоляції електромереж та контурів захисного заземлення в школі згідно з додатком 1 до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпалива та енергетики України №258 від 25.07.06 р., зареєстрованих в Мінюсті України 25.10.2006 р.

7.3.15. забезпечити школу засобами пожежогасіння.

7.3.16. Призначати директора школи тільки після перевірки знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна безпека тощо) відповідними постійно діючими комісіями.

 

7.4           . Профком  зобов’язується:

7.4.1. Забезпечити громадський контроль за додержанням вимог, передбачених нормативними актами з питань охорони праці, створенням безпечних, нешкідливих умов праці і належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.  

7.4.2. Забезпечити участь представників профспілки у роботі комісії з розслідування причин нещасних випадків, опрацювання заходів щодо їх попередження, а також у вирішенні соціальних питань, пов’язаних із профілактикою ушкодження здоров’я працівників і учнів.

7.4.3.  Домагатися своєчасного і повного відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним трудових обов’язків, а також виплат одноразової допомоги згідно з Законом України “Про охорону праці”.

7.4.4.  Забезпечити участь технічного інспектора праці Профспілки у роботі комісії з розслідування причин нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов’язаних з профілактикою ушкодження здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

7.4.5.  Сприяти здійсненню відповідних заходів під час щорічного проведення Всесвітнього дня охорони праці.

7.4.6.  Забезпечити контроль за своєчасною і повною виплатою допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю і пологами, при народженні дитини та інших соціальних виплат згідно з чинним законодавством.

7.4.7.  Організовувати навчання профспілкового активу з питань охорони праці, підвищення рівня громадського контролю за виконанням керівником закладу вимог законодавства та нормативних актів з охорони праці.

         7.4.8. Забезпечити пільги та компенсації працівникам в шкідливих умовах (мило, знешкоджувальні засоби, молоко, лікувально-профілактичне харчування, спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту). Домагатися заміни спецодягу та спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту у разі їх дострокового зносу не з вини працівника за рахунок коштів закладу освіти.

7.4.9. Забезпечити інформування відповідних органів виконавчої влади про факти порушень законодавства про працю, усунення яких потребує втручання з боку держави.

 

8.                Соціальні гарантії, пільги, компенсації

 

8.1. Адміністрація зобов’язується:

8.1.1.Забезпечити   педагогічним та іншим працівникам закладу гарантії, що передбачені чинним законодавством.

8.1.2. Вживати заходів щодо забезпечення молодих спеціалістів з числа педагогічних працівників,  методичною літературою та посібниками.

8.1.3. Сприяти вирішенню питань щодо регулярного безоплатного підвезення у сільській місцевості до місця роботи і додому педагогічних працівників.

8.1.4. Забезпечити вирішення питання щодо проведення обов’яз­кових щорічних безоплатних медичних оглядів працівників школи, придбання медичних книжок нового зразка.

8.1.5. Не заперечувати щодо надання профорганом матеріальної допомоги членам Профспілки для здешевлення оплати за санаторно-курортне лікування, на відзначення ювілеїв (50,55,60 …років). Сприяти відзначенню ювілейних дат навчального закладу відповідно до вимог Указу Президента України від 02.12.95 р. №111695 «Про впорядкування пам’ятних дат і ювілеїв (50, 60,100 років …)

8.1.6. Не заперечувати проти безготівкової сплати профспілкових членських внесків та закладення коштів у розмірі 0,3% фонду оплату праці на  спортивну, оздоровчу, культурно-масову роботу в закладі освіти на підставі ст.44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

 

8.2.        Сторони Угоди домовились:

8.2.1.Вживати заходи  для збереження в наступних роках передбачених ст. 57 Закону України “Про освіту” гарантій щодо оплати праці та забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей безоплатним житлом з опаленням і освітленням.

8.2.2. Визначити можливі джерела фінансування та шляхи забезпечення житлом педагогічних працівників. Взяти участь у розробці державної програми, спрямованої на забезпечення житлом  працівників освіти.

8.2.3. Вживати заходи для запровадження нових підходів щодо визначення розміру пенсій педагогічним працівникам на рівні 80–90 відсотків заробітної плати та забезпечення призначення пенсій за вислугу років.

8.2.4. Домагатися збільшення та виділення у Державному та місцевих бюджетах коштів для надання довгострокових кредитів молоді для здобуття освіти у вищих навчальних закладах. 

8.2.5. Спрямовувати роботу на забезпечення дотримання чинного законодавства:

- у сфері трудових відносин;

- при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі освіти.

8.2.6. Сприяти вирішенню питань щодо надання пільгових путівок на лікування освітянам, які цього потребують, регіональними відділеннями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

8.2.7. Вживати спільних заходів для впровадження недержавного пенсійного забезпечення та обов’язкового професійного страхування працівників освіти.

8.2.8. Вживати заходів для недопущення звуження прав педагогічних працівників, які мають право на пенсію за вислугу років, при запровадженні пенсійного професійного страхування.

8.2.9. Проводити спільні заходи щодо забезпечення реалізації законних прав та інтересів працівників освіти та осіб, які навчаються, у сфері духовного, культурно-освітнього та фізичного розвитку, підтримки провідних творчих колективів та аматорських спортивних команд, організації відпочинку і дозвілля.

8.2.10. Організовувати проведення галузевих спартакіад серед працівників освіти та студентів.

8.2.11. Сприяти залученню освітянських колективів до участі у місцевих, міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності.

8.2.12. Домагатися фінансового забезпечення реалізації статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” в частині відрахування навчальними закладами, установами освіти і науки профспілковим організаціям коштів на проведення в трудових колективах культурно-масової та оздоровчої роботи, раціонального їх використання.

8.2.20. Забезпечити виділення коштів для реалізації програм оздоровлення дітей працівників освіти в літній та канікулярний періоди.

8.2.21. Спільно проводити:

-  огляди на кращу організацію оздоровлення дітей освітян у літній період;

-  галузеві огляди самодіяльних творчих і художніх колективів.

 

8.3. Сторони домовились:

8.3.1. Застосовувати договірне регулювання додаткових соціальних гарантій на підставі положень Генеральної, Галузевої, регіональної, районної угод.

8.3.2. Забезпечити  надання відповідно до ст. 57 Закону України „Про освіту:

- педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’зків  в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати), домагатися виділення коштів на цю виплату в розмірі не менше 50% зазначених виплат та матеріальної  допомоги на оздоровлення  в розмірі ставки заробітної плати (посадового окладу) при наданні щорічних відпусток;

- педагогічним працівникам надбавок за вислугу років.

8.3.3. Забезпечити надання всім категоріям працівників матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі одного посадового окладу на рік (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується), виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 року.

 8.3.4. Забезпечити:

-  оплату простою не з вини працівника в розмірі не менше тарифної ставки (посадового окладу);

- оплату праці вчителів, вихователів груп продовженого дня, вихователів дошкільних навчальних закладів  та викладачів у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з  незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.       

8.3.5. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за рахунок власних коштів відповідно до  п.5 ст.57 Закону України „Про освіту”.

8.3.6. Надавати при виході  на пенсію допомогу працівникам  у  розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок власних коштів.

8.3.7. Сприяти наданню педагогічним працівникам додаткових пільг з оплати за утримання їх дітей у дитячих дошкільних закладах освіти за рахунок коштів місцевих бюджетів.

8.3.8. Вживати заходів для:

 - забезпечення виконання регіональних програм забезпечення житлом педагогічних працівників;

- безумовного дотримання чинного законодавства щодо забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа безоплатним житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм;

- недопущення відчуження житла, збудованого колгоспами для педпрацівників;

- забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення педагогічних працівників до місця роботи і додому. 

8.3.9.  При укладенні колективних договорів передбачати норми щодо соціального захисту ветеранів праці.

8.3.10. Відраховувати профспілковому комітетові не менше як  0,3 % фонду оплати праці на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми.

8.3.11. Забезпечувати компенсацію працівникам вартості бланків особистих медичних книжок на умовах колективного договору.

8.3.12. Забезпечити встановлені діючим законодавством тривалість робочого часу і часу відпочинку для працівників галузі. Запровадження надурочних робіт допускати лише у випадках і порядку, передбачених діючим законодавством.

8.3.13. Надавати  працівникам  відпустки   в рахунок майбутньої основної відпустки  для  санаторно-куротного лікування, а також у   випадках гострої обґрунтованої необхідності: лікування та реабілітації після важкої хвороби, а також  хвороби рідних  та інших складних  обставин.

8.3.14. Розробляти  і виконувати в школі посадові обов’язки, правила внутрішнього трудового розпорядку, погоджувати з профкомом час початку і закінчення роботи, режим роботи змінами, застосовувати підсумковий облік робочого часу.

8.3.15. Погоджувати з комітетом Профспілки проведення атестації, тарифікації та інших соціально-економічних, правових питань відповідно до Додатку №5 договору.

8.3.16. Сприяти забезпеченню виконання органами місцевого самоврядування власних повноважень, передбачених п.2 ст.34 Закону України “Про місцеве самоврядування” та ст. 14 Закону України “Про освіту” щодо регулярного безкоштовного підвезення до місця роботи і додому педагогічних працівників.

8.3.17. Сприяти накопиченню власних коштів у заклад від платних послуг, господарської діяльності та спрямовувати їх відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 року №659 “Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання”.

8.3.18. Відраховувати профспілковим комітетам відповідно до ст. 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

 

 

 

 

8.4. Профком  зобов’язується:

8.4.1.  Вжити заходів для активізації роботи з метою безумовного забезпечення соціальних гарантій, пільг та компенсацій працівникам.

8.4.2.  Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи щодо пенсійного забезпечення працівників галузі та соціального страхування.

8.4.3.  Вживати заходів для встановлення педагогічним працівникам пенсійного забезпечення на рівні 80-90 відсотків їх заробітної плати відповідно до положень Національної доктрини розвитку освіти України.

8.4.4.  Вживати заходів для поліпшення житлового забезпечення педагогічних працівників, кредитування спорудження ними власного житла, передачі у державну  комунальну власність шкільних приміщень, в яких проживають вчителі з метою подальшої їх приватизації і здобуття права власності.

8.4.5.  Спільними зусиллями сприяти збереженню в наступних роках передбачених ст. 57 Закону України “Про освіту” гарантій щодо оплати праці та забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей безоплатними квартирами з опаленням і освітленням.

8.4.6.  Сприяти  визначенню можливих джерел фінансування та шляхів забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників.

8.4.7.           Вживати заходів для забезпечення дотримання чинного законодавства:

-       у сфері трудових відносин;

-       при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в школі;

-       при наданні гарантій і компенсацій молодим спеціалістам у разі переїзду їх у іншу місцевість в зв’язку з направленням на роботу у порядку розподілу після закінчення навчального закладу.

8.4.8.      Сприяти вирішенню питань щодо надання пільгових путівок на лікування освітянам, які цього потребують, регіональними відділеннями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

8.4.9.      Забезпечувати реалізацію законних прав та інтересів працівників освіти у сфері духовного, культурно-освітнього та фізичного розвитку, підтримувати провідні творчі колективи та аматорські спортивні команди, організовувати відпочинок і дозвілля.

8.4.10. Брати участь  в районній спартакіаді з масових видів спорту та змагань з туризму серед працівників освіти.

8.4.11. Залучати колектив до участі у  місцевих, міжрегіональних, обласних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності, спортивних та туристських змаганнях.

8.4.12. Виділяти кошти для оздоровлення дітей працівників освіти в літній період.

 

 

 

 

 

 

 

9.              Розвиток соціального партнерства

 

9.1.         З метою подальшого розвитку соціального партнерства в галузі сторони Договору домовились про наступне:

 

9.1.1. Проводити попередню експертизу проекту колективного договору щодо його відповідності нормам законодавства, Генеральної, Галузевої, обласної, районної угод;

9.1.2. Керівник навчального закладу на запрошення профспілкових органів братиме участь в заходах Профспілки, які спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав працівників.

 

9.2.        Керівник закладу:

9.2.1. Забезпечить відповідне погодження з виборним органом Профспілки нормативних актів, які стосуються прав та інтересів працівників у сфері трудових, соціально-економічних відносин.

9.2.2. Надаватиме профкому інформацію щодо соціально-економічного розвитку галузі, стану фінансування закладу, результату його діяльності, заборгованості із виплати заробітної плати, реалізації трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

9.2.3. Сприятиме профспілковому органу в забезпеченні навчання учасників колективних переговорів.

 

10.           Сприяння роботі Профспілки з питань соціально-економічного захисту працівників освіти, підвищення ефективності їх діяльності

 

10.1.   Адміністрація зобов’язується:

10.1.1. Забезпечувати в школі права та гарантії діяльності Профспілки, її організаційних ланок, відповідно до Конституції України, Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної Організації Праці.

10.1.2. Не втручатися у статутну діяльність Профспілки, передбачену чинним законодавством.

10.1.3. Вводити до складу атестаційної комісії, робочих та дорадчих органів представників Профспілки.

10.1.4. Утримуватися від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як втручання у статутну діяльність Профспілки.

10.1.5. Створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до закладу освіти, органів виконавчої влади, до компетенції яких відносяться питання прийняття рішень з порушених питань у сфері соціально-трудових відносин.

10.1.6. Направляти на вивчення і попереднє погодження з первинною профспілковою організацією проекти наказів, що  стосуються  соціально-економічних, трудових прав та інтересів працівників.

10.1.7. Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх кваліфікації.

10.1.8.      Забезпечувати в закладах освіти і науки безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків згідно з особистими заявами членів Профспілки працівників освіти і науки України з подальшим їх перерахуванням на рахунки відповідних профспілкових органів або транзитні рахунки профспілкових органів не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати працівникам та стипендії студентам, іншим особам, які навчаються, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.1993 р..

10.1.9.      Надавати у безоплатне користування профспілковому комітету школи приміщення з усім необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною, зв’язком (в т.ч. електронна пошта, Internet) для взаємного обміну інформацією з керівними органами Профспілки працівників освіти і науки України.

 

10.2.   Керівник закладу зобов’язується:

10.2.1. Забезпечувати вільний вхід до школи представників Профспілки працівників освіти і науки України їх доступ до робочих місць, зібрання членів Профспілки, можливість зустрічі та спілкування з працівниками.

10.2.2. Поширювати пільги і винагороди, що застосовуються в закладі, на штатних профспілкових працівників згідно з колективним договором.

10.2.3. На умовах колективного договору відповідно до законодавства надавати голові профспілкового комітету, який не звільнені від основної роботи, вільний від роботи час із збереженням заробітної плати для виконання своїх громадських обов’язків на підставі ст.41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

10.2.4. Встановлювати голові профспілкової організації, який здійснює свої повноваження на громадських засадах, щорічну винагороду в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за активну і сумлінну працю із захисту прав та інтересів працівників за рахунок власних коштів.

10.2.5. Долучати представників профспілкової організації до роботи в дорадчих та робочих органах.

 

11.     Контроль за виконанням Договору                                                                        та відповідальність Сторін

 

11.1. Контроль за виконанням Договору здійснюється узгоджувальною комісією Сторін (додаток №6).

11.2. Кожна із Сторін визначає заходи з виконання Угоди та відповідальних осіб, інформує про це іншу Сторону.

11.3.  З  метою реалізації положень цієї Угоди, здійснення контролю за її виконанням Сторони зобов’язуються:

11.4. раз на півріччя розглядати стан виконання цього Договору на засіданні спільної робочої комісії Сторін, яка вела переговори з його укладення, про що складати протокол  і визначати додаткові заходи щодо реалізації невиконаних положень, у разі необхідності – питання виносити на профспілкові збори.

11.6. Приймати рішення про початок колективного трудового спору з питань виконання цього Договору лише після розгляду спірних питань на засіданні спільної робочої комісії та вживати заходів до його вирішення шляхом здійснення примирних процедур відповідно до законодавства.

11.7. зміни і доповнення до цього Договору вносити за взаємною згодою Сторін після попередніх переговорів.

            11.8. Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до підписання нового Договору. Кожна зі сторін має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до тексту Договору. Ці пропозиції можуть бути внесені до Договору лише за згодою обох сторін.

         11.9. Дія Договору може бути припинена або анульована лише за взаємною домовленістю сторін.

11.10. За 3 місяці до закінчення строку дії цього Договору за ініціативою однієї із сторін розпочинаються переговори щодо укладення Договору на наступний термін.

11.11. Невиконання керівником закладу положень колективного договору є підставою для порушення комітетом Профспілки  перед органами державного управління освітою за підпорядкуванням питання про розірвання з ним трудового договору (контракту) згідно з  діючим законодавством.

11.12. Цей Договір підписаний у трьох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін, і мають однакову юридичну силу.

 

 

29 листопада 2017 р.

 

 

Директор школи                                              голова профкому

 

                      (ПІБ)                                                                       (ПІБ)                                       

 

 

 

 

 


 

 

Додатки до колективного договору:

1.   Перелік доплат, надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємств, установ, організацій, що мають міжгалузевий характер.

 

2.   Перелік робіт з несприятливими умовами праці, на яких встановлюються доплати в розмірі до 12% ставки заробітної плати працівникам з важкими і шкідливими умовами праці.

 

3.   Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватися додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 7 календарних днів.

 

4.   Перелік категорій працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці та особливим характером праці, яким за наслідками атестації робочих місць надається додаткова оплачувана відпустка.

 

5.   Перелік питань соціально-економічного і правового характеру, що погоджуються керівниками органів, установ освіти і навчальних закладів з районними радами та комітетами Профспілки.

 

6. Список членів узгоджувальної комісії сторін, що підписали Договір.

 

 

 

 

Договір з додатками має  _____ сторінок

 

Він  пронумерований, прошнурований

і скріплений печаткою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до колективного договору

між адміністрацією та профспілковим комітетом

(назва навчального закладу) 

на 20172020 роки

 

ПЕРЕЛІК

доплат, надбавок до тарифних ставок і посадових окладів

працівників Копайгордської ЗОШ І-ІІІ ступенів

що мають міжгалузевий характер

 

Доплати і надбавки

Розміри доплат і надбавок

 

 

Доплати

За суміщення професій (посад)

 

За розширення зони  обслуго­вування або збільшення обсягу робіт

 

За  складність і напруженість у роботі

За роботу в нічний час

 

 

Водіям     шкільних автобусів:       доплати  за ненормований робочий день

За     використання      в  роботі дезінфікувальних     засобів,     а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів

 

50   відсотків   тарифної   ставки,   окладу суміщених посад працівників

50 відсотків тарифної ставки окладу, які могли     б     виплачуватися     за    умови додержання     нормативної          кількості працівників

До 50 відсотків тарифної ставки окладу

 

40   відсотків   годинної тарифної  ставки посадового окладу за кожну годину роботи в цей час

у  розмірі 25   відсотків тарифної  ставки за відпрацьований час

 

у   розмірі      10   відсотків      посадового (місячного окладу)

Надбавки

За класність водіям шкільних авто­бусів.

 

За високі досягнення у праці

водіям 2 класу 10 відсотків

водіям 1  класу 25 відсотків встановленої

тарифної ставки за відпрацьований водієм

час

до 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

 

до 50 відсотків посадового окладу


Додаток № 2

  до колективного договору

між адміністрацією та профспілковим комітетом

(Копайгордської ЗОШ І-ІІІ ступенів) 

на 20172020 роки

 

ПЕРЕЛІК РОБІТ

з несприятливими умовами праці, на яких

встановлюються доплати в розмірі 10 та 12 відсотків

ставки заробітної плати працівникам з важкими

і шкідливими умовами праці

1.      Робота, пов’язана з опаленням, шуруванням та очищенням груб від золи і шлаку (опалювач).

2.  Робота біля гарячих плит, котлів, електрожарових шаф, кондитерського та іншого технологічного обладнання для приготування їжі, смаження і випікання (кухар,).

3.      Вантажно-розвантажувальні роботи, виконувані вручну (комірник).

4.  Роботи, пов'язані з миттям посуду, тари, технологічного обладнання вручну із застосуванням і використанням хімічних речовин (підсобний працівник).

5.      Всі види робіт, виконувані у школі при переведенні їх на особливий санітарно-епідеміологічний режим роботи.

6.      Робота з хлоруванням води, з виготовленням дезинфікуючих розчинів, а також з їх хлоруванням (прибиральниці службових приміщень).

7.  Робота з використанням хімічних реактивів, а також з їх збереженням (учителі хімії, лаборанти).

10. Обслуговування котелень, які працюють на вугіллі, каналізаційних колодязів, мереж (кочегар, слюсар-сантехнік).

11. Робота з комп’ютерами і дисплеєм ЕОМ (оператори).

12.

13. Роботи на висоті 1,5 м і вище від поверхні землі, підлоги (ремонтні роботи).

14. Відповідно до розподілу функціональних обов’язків по закладу, місячні посадові оклади прибиральників приміщень, які використовують дезінфікуючі засоби, а також тих, які зайняті прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків. У епідеміологічний період всім прибиральникам приміщень закладу посадові оклади підвищуються на 10 відсотків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до колективного договору

між адміністрацією та профспілковим комітетом

(Копайгордської ЗОШ І-ІІІ ступенів) 

на 20172020 роки

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

посад працівників з ненормованим робочим днем

Копайгордської ЗОШ І-ІІІ ступенів, яким може

надаватися додаткова оплачувана відпустка тривалістю

до 7 календарних днів відповідно до колективних договорів.

Директор школи та його заступники.

психолог,  бугалтер, лаборанти, інструктор, бібліотекар, секретар-друкарка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4

до колективного договору

між адміністрацією та профспілковим комітетом

(Копайгордської ЗОШ І-ІІІ ступенів) 

на 20172020 роки

ПЕРЕЛІК

категорій працівників, зайнятих на роботах з важкими

і шкідливими умовами праці та особливий характер праці,

яким за наслідками атестації робочих місць надається

додаткова оплачувана відпустка

Відповідно до Списку виробництв, робіт, цехів, професій, посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290, окремі категорії працівників мають право на додаткові відпустки такої тривалості.

1

Друкарка, яка постійно друкує на машинці

4 календарних дні

2

Прибиральник службових приміщень, зайнятий

прибиранням загальних убиралень і санвузлів

4 календарних дні

3

Слюсар - сантехнік, зайнятий ремонтом, наглядом та обслуговуванням внутрібудинкової   каналізації, водопроводу

4 календарних дні

 

 

   

 

   

 

Машиніст (кочегар) котельної та
опалювач на роботах у житлових та
адміністративних будинках з центральним
опаленням при роботі на вугіллі та інших
видах твердого палива, а також на рідкому
та газоподібному паливі

 

4 календарних дні

Тривалість кожної відпустки надається у календарних днях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5

до колективного договору

між адміністрацією та профспілковим комітетом

(назва навчального закладу) 

на 20172020 роки

 

ПЕРЕЛІК

питань соціально - економічного і правового характеру,

що погоджуються керівниками відділу освіти та навчальних закладів

з районними радами і комітетами профспілки

 

п/п

Питання і документи

Підстава

1

Правила внутрішнього трудового розпорядку

ст. 142 КЗпП України

2

Попередній       та       остаточний розподіл      навчального      наван­таження

пп. 24,25 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку   п.63   Інструкції  про порядок   обчислення   заробітної плати працівників освіти

3

Розклад уроків

п.25 Типових правил внут­рішнього трудового розпо­рядку

4

Графіки робочого дня і змінності техперсоналу

п. 26 Типових правил ВТР

5

Залучення         працівників         у виняткових випадках до роботи у святкові,    вихідні    дні    та    до надурочних робіт

ст.71 КЗпП України

6

Графіки відпусток

ст. 79 КЗпП України

7

Прийом на роботу неповнолітніх

ст. 188 КЗпП України

8

Склад атестаційної комісії

п. 6.1. Типового Положення про атестацію              педпрацівників України

9

Звільнення       працівників        за ініціативою адміністрації з підстав, передбачених п.1 (крім ліквідації організації) пп. 2-5-7 ст.40, пп. 23 ст.41 КЗпП України, тобто при: п.1   ст.40   -   скороченні   штатів, реорганізації;

п. 2 ст.40 - невідповідності посаді внаслідок    недостатньої     кваліфікації, або стану здоров'я;

п.   3    ст.   40   -   систематичного невиконання без поважних причин посадових обов'язків;

п.4 ст. 40 - прогули без поважних причин;

п.5 ст. 40 - нез'явленні на роботу більше    4-х    місяців    внаслідок хвороби (крім особливого списку)

п.7   ст. 40  -   появі  на роботу   в

нетверезому стані;

п.2   ст. 41   -   винних   діях   при обслуговуванні          матеріальних цінностей,    якщо     вони    дають підстави для втрати довір'я

 п. 3ст.41 - аморальному вчинку,несумісному        з виховними функціями

с. 43 КЗпП України

10

Накладання дисциплінарних стягнень на членів профкому (на голову профкому      погодження районного профспілкового органу)

ст. 252 КЗпП України

11

Заходи з охорони праці та техніки безпеки

ст. 161 КЗпП України

12

Правила з техніки безпеки у навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах, котельнях і тд.

Типові правила з техніки безпеки

13

Тарифікаційні списки

п. 4 додатки 1,2,3 Інструкції про порядок    обчислення         зарплати працівників освіти

14

Перелік    працівників    із    числа адміністративно-господарського, навчально-допоміжного персоналу,  які   мають  право   на підвищення посадових окладів

П.31 тієї ж Інструкції (на 15-25%)

15

Доплати   за  суміщення  професій (посад),        розширення        зони обслуговування    чи    збільшення обсягів виконуваних робіт

п. 52, там же

16

Положення     про     преміювання, розміри матеріальної допомоги та премій працівникам та керівникам установ

п. 53, там же

17

Перелік  робіт, на які встановлюються доплата за важкі і несприятливі умови праці, атестація робочих місць, розміри доплат за видами робіт

Додаток № 9 до цієї ж Інструкції

 

18

Надання  відпусток педагогам у робочий час (в окремих випадках)

ст. 11     Закону     України     «Про відпустки»

19

Інші питання, передбачені діючим законодавством.

 

 

 

 

 

Додаток № 6

до колективного договору

між адміністрацією та профспілковим комітетом

(назва навчального закладу) 

на 20172020 роки

 

 

СПИСОК

членів узгоджувальної комісії сторін, що підписали Договір

 

 

 В.Науменко-директор школи

 А.ласкава-голова профкому

 

 Г.Козак-заступник директора з навчально-виховної роботи

 

 В.кицюк-учитель фізичної культури

 

Н.Кицюк- заступник директора з виховної роботи

 

Г.Проценко-секретар